Terapeut

Individualterapi

I syfte att utforska och vidga det inre landskapet. Det finnas många skäl till samtal, belysa frågor som; ”Vem är jag, vad vill jag, vart är jag på väg?” Svar som kan ge värdefulla insikter och resultera i nya val, där upplevelsen av mening och liv finns.

Det existentiella samtalet – om livsvillkoren, om varandet, om att finnas till liv. Om ytterligheter, om livets trångboddhet och samtidiga rymlighet. Om ändlighetens kraft för att skapa ett meningsfullt liv. Att vidga det inre landskapet, vem är jag i världen, vem är jag i relation till någon annan?

Det relationella samtalet – om samspelet, balansen mellan beroende och oberoende. Att stå solitär och samtidigt vara någon nära. Utveckla förmågan att behålla sitt jag och samtidigt existera i ett ”vi”. Utforska sin emotionella intimitet och fysiska sexualitet. Hur nära vi än kommer någon annan, är vi ändå ensamma. Vår frihetslängtan kan också skapa en kvävdhet och tomhet.

Parterapi Imago

Att leva i en bra relation är lyx av första klass – Genom någon annan vidgas jag.

Parterapi handlar om att utforska det relationella landskapet. Synliggöra sig själv och den andre. Ibland tappar vi bort varandra, annat kommer in och stör, ofta står vi blinda inför det som sker.

Parterapi kan handla om att hantera kriser av olika slag; intimitet och sexologiska problem, otrohet, kommunikationsproblem, men även att förebygga och utvecklas tillsammans. Finna balans mellan närhet/trygghet och avstånd/spänning. Nyckelord för en sund relation är; respektfullhet, ödmjukhet, varsamhet, tid och mod. Att våga språnget till närhet och utveckla förmågan att leva sig in i den andres värld med nyfiken blick. Att förstå att konflikter kan vara fröer till utveckling.

Parterapi är värdefullt även om beslutet är att gå skilda vägar. Att arbeta igenom den sorgeprocess det innebär ger förutsättningar för en annan slags skilsmässa. Skilsmässa är heller ingen lösning på ouppklarade konflikter och missförstånd, de behöver hanteras för att kunna skapa en god vänskapsrelation. Särskilt viktigt med gemensamma barn, att på ett värdigt sätt lämna en kärleksrelation och gå till en sund föräldrarelation.

Imagoterapi – Med imagometoden som grund, där intentionen är att upprätta trygghet och förtroende i det relationella samspelet för att skapa kontakt. Där den empatiska dialogen är central och en viktig del av processen. Där man genom spegling och validering arbetar igenom de relationella problemen tryggt och samtidigt tränar sig i att vara närvarande och lyssnande på den andre.

Läs mer om Imagoterapi

Biblioterapi

Att finna sig själv genom orden – Det biblioterapeutiska samtalet är en kreativ process. Genom (litterära) texter utforskas det inre landskapet. Författarens skildringar väcker tankar, känslor, minnen och drömmar till liv. Hur slår den lästa texten an, hur blir den en spegling av ens egna liv? I samtalet väljs litteratur som har beröringspunkter för temat i terapin.

Biblioterapi – Ursprungligen stod begreppet för läsning av litteratur för att främja hälsan, nu ett paraplybegrepp som omfattar det kreativa skapandet som ex; bild, film, musik, rörelse. Ett vanligt inslag är det kreativa skrivandet, genom de skrivna orden och dess undertexter framträder ens liv. I det biblioterapeutiska samtalet balanseras det lästa med det skrivna.

De centrala begreppen i det biblioterapeutiska samtalet är identifikation, reflektion, insikter och transformation. Biblioterapi används förebyggande, behandlande och rehabiliterande i alla åldrar och är ett komplement till den traditionella psykoterapin.

Läs mer om biblioterapi

Handledning Sexologi

Handledning åt terapeuter och andra i människovårdande yrken som kommer i kontakt med intimitets- och sexologiska frågor i sitt behandlingsarbete. Handledning sker individuellt och eller i grupp.